Drukuj
Zasady pracy biblioteki szkolnej w okresie pandemii
Wpisany przez::: ER 2020.05.26

Poniżej przedstawiamy procedurę działalności biblioteki Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie w okresie pandemii COVID19.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami pracy biblioteki szkolnej oraz sposobami zwrotu książek i darmowych podręczników.

Procedura dotyczy pracy biblioteki od 1 czerwca br. do odwołania.

Biblioteka dostępna dla Czytelników we wtorki i w czwartki w godz. 10.00-13.00.

Pytania i informacje: biblioteka.cks@gmail.com lub poprzez idziennik.

Szczegółowe zasady i terminy zwrotu darmowych podręczników w klasach 1-8 SP określają wychowawcy i powiadomią uczniów/rodziców.

Procedura działalności biblioteki Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie w okresie pandemii COVID19
Podstawa prawna:
1.    Art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
2.    Art. 3 ust. c pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871).
3.    Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczące organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym (źródło: https://www.bn.org.pl/).
4.    Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. (źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki/, https://gis.gov.pl/).

Środki bezpieczeństwa
1.    W bibliotece mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
2.    Przed wejściem do biblioteki każda osoba musi zdezynfekować ręce.
3.    W kontakcie z czytelnikami, innymi osobami lub zwróconymi książkami bibliotekarz wykonuje czynności w zabezpieczeniu w środki ochrony osobistej (ochrona ust i nosa oraz rękawiczki ochronne) przygotowane przez szkołę.
4.    W miejscu kontaktu czytelnika z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) zostaje zamontowana przesłona ochronna.
5.    Należy ograniczyć limit użytkowników biblioteki w związku z wymogiem zachowania bezpiecznej odległości (rekomendowane minimum 1,5 m).
6.    Przed wejściem do biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły należy umieścić informacje o nowych zasadach pracy biblioteki.
7.    Godziny otwarcia biblioteki dla czytelników powinny być ograniczone do minimum w związku ze stosowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja, wietrzenie, kwarantanna).
8.    Pomieszczenia biblioteki powinny być regularnie wietrzone oraz dezynfekowane (szczególnie: klamki drzwi, blaty, oparcia krzeseł itp.) przez bibliotekarza lub wyznaczonego pracownika szkoły.
9.    Należy wprowadzić brak dostępu do księgozbioru podręcznego, czytelni, stanowisk komputerowych, czasopism, usług ksero lub miejsc odpoczynku w bibliotece.
10.    Wszystkie zwrócone przez czytelników materiały biblioteczne muszą być poddane kwarantannie.
11.    Kwarantanna dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach powinna wynosić: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) – do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – do 24 godzin.
12.    Bibliotekarz zobowiązany jest przygotować miejsca składowania oddawanych książek oznaczone datą, kiedy zostały przyjęte na kwarantannę.
13.    Książek zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
14.    W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami lub biblioteką konieczne jest zachowanie kwarantanny zbiorów i osób przez 14 dni.

Zasady pracy biblioteki szkolnej CKS
1.    Biblioteka wznawia działalność 1 czerwca 2020 roku.
2.    Praca biblioteki ograniczona jest do przyjmowania wyłącznie zwrotów książek i podręczników.
3.    Nowe godziny otwarcia biblioteki dla czytelników: wtorek i czwartek w godz. 10.00-13.00.
4.    Poza wyznaczonymi terminami otwarcia biblioteki dla czytelników książki można włożyć do specjalnie przygotowanego kartonu w portierni przy wejściu głównym do szkoły w godz. 8.00-15.00 (z uwzględnieniem ograniczenia pracy szkoły w czasie matur i egzaminów: 8-18.06.2020 r.). Nie dotyczy darmowych podręczników.
5.    W wyjątkowych sytuacjach związanych z potrzebą wypożyczenia książki, czytelnik zobowiązany jest do wysłania dzień wcześniej zamówienia na adres: biblioteka.cks@gmail.com.
6.    Wprowadza się brak dostępu do księgozbioru podręcznego, czytelni, stanowisk komputerowych, czasopism, usług ksero lub miejsc odpoczynku w bibliotece.
7.    Przed wejściem do biblioteki każdy czytelnik musi zdezynfekować ręce.
8.    Poleca się czytelnikom przebywanie w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach ochronnych.
9.    W bibliotece może przebywać tylko 1 czytelnik.
10.    Książki należy odłożyć w wyznaczonym miejscu w bibliotece – wszystkie zostaną poddane kwarantannie.
11.    Do biblioteki należy zwrócić wszystkie posiadane książki i podręczniki z pieczątką biblioteki CKS.
12.    Egzemplarzy książek zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
13.    W przypadku sytuacji problemowych należy skontaktować się z wychowawcą lub z bibliotekarzem poprzez e-mail: biblioteka.cks@gmail.com lub idziennik.
14.    W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki należy odkupić i dostarczyć do biblioteki (lub wychowawcy) taki sam tytuł. Książki odkupione w zamian muszą mieć w środku kartkę z danymi czytelnika (imię, nazwisko, klasa). W przypadku darmowych podręczników – informacja poniżej


Zasady zwrotu darmowych podręczników
1.    Za odbiór darmowych podręczników odpowiadają wychowawcy klas.
2.    Uczniowie zwracają wyłącznie podręczniki (oznaczone pieczątką biblioteki CKS). Ćwiczenia są ich własnością.
3.    Wychowawcy klas w porozumieniu z uczniami, rodzicami i dyrekcją szkoły wyznaczą terminy i formę odbioru darmowych książek od uczniów lub rodziców – maksymalnie do 19.06.2020 r. z uwzględnieniem godzin pracy szkoły oraz terminów egzaminów.
4.    W porozumieniu z bibliotekarzem wychowawcy wyznaczą miejsce odbioru podręczników (np. sala lekcyjna, czytelnia itp.). Będzie to jednocześnie miejsce kwarantanny zwróconych książek. Po kwarantannie podręczniki zostaną przeniesione do biblioteki i rozliczone z kont czytelników.
5.    Wychowawcy klas o ustalonym czasie, miejscu i zasadach zwrotów podręczników informują skutecznie rodziców i uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innych kanałów. Do informacji musi być dołączone przygotowane przez bibliotekarza zestawienie z ilością i tytułami podręczników do zwrotu w danej klasie.
6.    Uczniowie muszą zwrócić wszystkie posiadane podręczniki z pieczątką biblioteki i numerem Pd. Należy też zwrócić zabrane z gabinetów podręczniki z programu „Lekki Tornister” – oznaczone na grzbiecie kolorową naklejką i numerem Pp.
7.    Uczniowie muszą przygotować podręczniki do zwrotu na podstawie zestawienia z tytułami przesłanego przez wychowawcę:
- sprawdzić ilość,
    - podpisać podręczniki w wyznaczonych miejscach (jeśli nie zrobili tego wcześniej),
    - zdjąć okładki (jeśli są przyklejone – zostawić),
    - usunąć wszystkie podkreślenia, notatki, zakładki,
    - naprawić wszelkie uszkodzenia,
    - pilnie odkupić podręcznik lub lekturę (patrz pkt.7) w przypadku zagubienia lub znacznych uszkodzeń (zalanie, rozerwanie itp.).
8.    W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika:
- uczniowie klas 1, 4, 7 – przynoszą w zamian lekturę szkolną (w środku kartka z imieniem i nazwiskiem + nagłówek: Lektura za zgubiony/zniszczony podręcznik).
- uczniowie klas 2, 3, 4, 5, 6, 8 – przynoszą w zamian nowy podręcznik odkupiony we własnym zakresie (w środku kartka z imieniem i nazwiskiem + nagłówek: Podręcznik w zamian za zgubiony/zniszczony).
9.    W tym roku szkolnym ze względu na ograniczoną pracę szkoły nie ma możliwości wpłaty równowartości zagubionego/zniszczonego podręcznika.
10.    Oceny stanu technicznego zwróconych podręczników dokonuje wychowawca. W przypadku zniszczeń/braków wypełnia Załącznik nr 1 i przekazuje bibliotekarzowi.
11.    W przypadku stwierdzenia braków lub innych sytuacji problemowych – po zakończeniu kwarantanny i rozliczeniu kont czytelników w systemie MOL – bibliotekarz ma prawo w porozumieniu z wychowawcą i dyrekcją szkoły wystawić wezwanie do odkupienia podręcznika (zgodnie z regulaminem). Niewywiązanie się z obowiązku zwrotu darmowych podręczników skutkuje brakiem możliwości wypożyczenia książek w kolejnym roku szkolnym. Dla absolwentów szkoły rozliczenie się z biblioteką jest warunkiem otrzymania dokumentacji.
12.    W czasie przyjmowania zwrotów wychowawcy, uczniowie i rodzice powinni zachować reżim sanitarny.
13.    W przypadku sytuacji problemowych można skontaktować się z bibliotekarzem poprzez e-mail: biblioteka.cks@gmail.com lub idziennik.

Postanowienia końcowe
1.    Zasady zwrotu książek i podręczników ustala z dyrektorem szkoły nauczyciel-bibliotekarz.
2.    Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, rodzice oraz opiekunowie dzieci.
3.    O nowych zasadach pracy biblioteki nauczyciel-bibliotekarz informuje czytelników poprzez plakaty wywieszone w widocznym miejscu, informację na stronie internetowej szkoły oraz za pośrednictwem wychowawców klas.
4.    Wychowawcy klas powiadamiają bezpośrednio i skutecznie rodziców oraz uczniów poprzez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach i zasadach zwrotów książek oraz podręczników.

Szczecin, 22 maja 2020 rok
Sporządziła:                                Zatwierdził:
Elżbieta Rudzka                  Maciej Parobczy, dyrektor CKS Szczecin