dla maturzystów
 HOME  |  O SZKOLE  |  biblioteka  |  dla maturzystów  
Dla maturzystów
Wpisany przez:: 2011.09.12 Drukuj
  • Bibliografia załącznikowa

Bibliografię załącznikową  należy umieszczać na końcu pracy.

Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

Literatura podmiotu - spis tekstów kultury, które wykorzystałeś - np. utwory literackie (wiersze, powieści), plastyczne (np. reprodukcje obrazów, ilustracje rzeźb), muzyczne, filmy

Literatura przedmiotu - spis dokumentów dotyczących Twojego tematu prezentacji (np. książki, prace w wydawnictwach zbiorowych, artykuły z czasopism, artykuły zamieszczone w Internecie)

OPIS  BIBLIOGRAFICZNY  KSIĄŻKI

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Rok wydania, ISBN

Przykład:

Kapuściński Ryszard, Heban, Wyd. 7, Warszawa, 2003, ISBN 83-07-02948-1

Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu!

Zwracaj uwagę na znaki przestankowe - stosuj je konsekwentnie!!!  Kazdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.

Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

Autor:

Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby, np 'Lutosławski W.' - to: Wincenty czy Witold?

Jeżeli autorów jest więcej niż trzech podajemy pierwszego i dopisek:  i in.

Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech - podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami.

Jeżeli opracowujemy pracę zbiorową pod redakcją opis rozpoczynamy od tytułu, a następnie umieszczamy osoby odpowiedzialne.

Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

Tytuł:

Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (...)

Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!!! - Tytułu książki nie piszemy w cudzysłowie!

Wydanie:

Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie - ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.

Miejsce wydania:

To nazwa miejscowości, w której mieści się wydawnictwo. Jeśli wydawnictwo ma kilka siedzib - podajemy pierwszą nazwę miejscowości z wymienionych.

Rok wydania:

To element obowiązkowy. Jeśli nie jest podany w książce, trzeba go określić korzystając z katalogu biblioteki lub podać przyblizoną datę: ok. 2006

Numer ISBN:

ISBN - ang. International Standard Book Number (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki) - dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju - 83 - Polska, o wydawcy - 02 - WSiP  i o książce.

Numer ISBN znajdziesz w książce wydanej po roku 1980. Jeśli nie ma go w książce - ten element opisu pomijamy.

OPIS  BIBLIOGRAFICZNY  pracy zbiorowej:

Kompendium wiedzy o ekologii. Pod red. Jana Strzałko, Wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa, 2001, ISBN 83-01-13589-1

OPIS  BIBLIOGRAFICZNY  jednego tomu wielotomowej pracy zbiorowej:

Poezja polska 1914-1939: antologia. Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak, Wyd. 3 poszerz., Cz. 1, Warszawa, 1984, ISBN 83-07-00395-4

OPIS  BIBLIOGRAFICZNY  fragmentu (rozdziału, opowiadania, wiersza) książki:

Opis całości książki (gdy cała książka jest tego samego autorstwa) jak poprzednio, dodatkowo tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział

Przykład (opis rozdziału książki):

Hutnikiewicz Artur, Od czystej formy do literatury faktu, Wyd. 5, Warszawa,1988, ISBN 83-7052-804-X, Ekspresjonizm, s. 70-92

Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora

Przykład:

Lipska Ewa, Ja, Kraków, 2004, ISBN 83-7889-56-67, A jednak miłość, s. 41

OPIS  BIBLIOGRAFICZNY  fragmentu (rozdziału) książki  Z  PRACY  ZBIOROWEJ:

Nazwisko i imię autora rozdziału, Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której jest rozdział, strony zajęte przez rozdział

Przykład 1:

Hutnikiewicz Artur, Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Rozwój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku, Warszawa, 1986, ISBN 83-4567-37-87, s. 192-224

Przykład 2 (wiersz w antologii wielu autorów):

Stachura Edward, Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz, Warszawa, 1999, ISBN 83-6754-23-56, s. 380-381

OPIS  BIBLIOGRAFICZNY  artykułu z czasopisma:

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu, "Tytuł czasopisma", rok, numer czasopisma, numery stron

Przykład:

Jaworski Marcin, Różewicz - ostatni modernista, "Polonistyka", 2005, nr 5, s. 18-24

OPIS  BIBLIOGRAFICZNY  recenzji:

Nazwisko i imię autora recenzowanej książki, Tytuł recenzowanej książki, Wydanie, Rok wydania, ISBN, Rec. Imię i nazwisko autora recenzji,Tytuł recenzji, "Tytuł czasopisma", rok, numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję

Przykład:

Kuczok Wojciech, Gnój, Warszawa, 2003, Rec. Piotr Śliwiński, Normalni, wydrążeni, źli, "Tygodnik Powszechny", 2004, nr 32, s. 11

OPIS  BIBLIOGRAFICZNY  wywiadu:

Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywiadu. Rozm. orzepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. "Tytuł czasopisma", rok, numer, numery stron

Przykład:

Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozm. przepr. Barbara Pietkiewicz. "Polityka", 2004, nr 3, s. 58-59

OPISY  BIBLIOGRAFICZNY  DOKUMENTÓW  ELEKTRONICZNYCH

Książka na płycje CD-ROM:

Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź, Promedia CD, 1998. ISBN 83-7231-3

Książka w Internecie:

Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura. zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm

Strona  www:

Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [on line]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/

Artykuł w czasopiśmie internetowym:

Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej, W: "Konspekt" [on-line]. 2005 nr 2 [dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm. ISSN 1509-6726

OPIS  BIBLIOGRAFICZNY  INNYCH  TEKSTÓW   KULTURY:

OPIS  BIBLIOGRAFICZNY  reprodukcji obrazu (rzeźby, dzieła architektury):

Jak opis rozdziału książki:

Velasquez Diego, Infantka Małgorzata. W: Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wyd. 2 popr. i uzup. Wrocław,1986, ISBN 83-5768-35-X, nr il. XLVI

OPIS  BIBLIOGRAFICZNY  filmu:

Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS], Warszawa: AGF, 1986

  • Aneks do informatorów maturalnych od 2010 roku   znajduje się w czytelni.

    Z informatorów i aneksu można skorzystać na miejscu.

ZAPRASZAMY