WIZJA I MISJA CKS
 HOME  |  O SZKOLE  |  WIZJA I MISJA CKS  
WIZJA I MISJA CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO W SZCZECINIE
Wpisany przez:: Dyrektor 2014.03.18 Drukuj

WIZJA CKS

W Centrum Kształcenia Sportowego łączymy edukację ze sportem.
Kształcimy mistrzów w różnych dyscyplinach nauki i sportu:

• Jesteś tym, kim chcesz być. Jest to kwestia woli i organizacji.
• Im więcej od siebie wymagasz, tym więcej osiągniesz.
 
 
 MISJA CKS

Podstawowym celem szkoły jest umożliwienie uczniowi sprawnego łączenia nauki ze sportem.

 Centrum Kształcenia Sportowego jest szkołą, która:

1. Przygotowuje do aktywnego i świadomego udziału w procesie nauczania, rozwijania własnych zainteresowań i talentów oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, zapewniając odpowiednio przygotowaną bazę, a także atrakcyjne formy i metody nauczania.
2. Ułatwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez realizację indywidualnych programów nauczania (indywidualnego toku nauczania) dla uczniów zdolnych,  jak również mających problemy z nauką (dysfunkcyjnych); umożliwia indywidualne nauczanie uczniom-sportowcom należącym do kadry narodowej; pomaga podtrzymywać poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej. 
3. Dąży do rozwijania samorządności i przedsiębiorczości uczniów, wspierając inicjatywy własne.
4. Zapewnia uczniom przygotowanie i pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego kierunku kształcenia i wyboru zawodu.
5. Umożliwia kształtowanie właściwych postaw moralnych, ucząc tolerancji, serdeczności i wzajemnej pomocy poprzez zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz wsparcia u nauczycieli; zapewnia życzliwą atmosferę i różnorodną pomoc.
6. Dąży do efektywnej współpracy z rodzicami, angażując ich do działań wychowawczych i organizacyjnych.
7. Umożliwia uczniom osiąganie sukcesów sportowych oraz dba o zdrowie i doskonali sprawność fizyczną w danej dyscyplinie sportowej dzięki wykwalifikowanej kadrze trenerów.
8. Zapewnia udział w projektach edukacyjnych oraz próbnych egzaminach dających uczniowi możliwość rozpoznania kierunku na drodze życia.
9. Zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
10. Organizuje opiekę i pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz będącym w trudnej sytuacji materialnej.