Rekrutacja do klas pierwszych SSP nr 2
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021
Wpisany przez: Administrator 2020.06.29 Drukuj
Informacja
Wpisany przez: Administrator 2020.06.20 Drukuj

Od 19.06.2020 r. do 26.06.2020 r. do godz. 15.00 należy potwierdzić w systemie nabór WOLĘ PRZYJĘCIA dziecka do szkoły. Instrukcja dotycząca elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia została zamieszczona na stronie: nabor.pcss.pl w zakładce „Dokumenty”.

Od 19.06.2020 r. do 26.06.2020 r. do godz. 15.00 należy dostarczyć obowiązkowy komplet dokumentów do przygotowanej na ten cel urny, która znajduje się przy wejściu głównym do szkoły.

Dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej*
 • zaświadczenie o stanie zdrowia*
 • oświadczenie rodziców dotyczące szkoły sportowej*

* dotyczy tylko tych Rodziców, którzy nie mogli w czasie obostrzeń związanych z pandemią dostarczyć dokumentów

 • deklaracja (religia/etyka)
 • informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
 • dwa zdjęcia do e-legitymacji lub mLegitymacji (z podpisem na odwrocie).

UWAGA:
Wszystkie dokumenty muszą zawierać obowiązkowy podpis obojga rodziców.
Wymienione dokumenty dostępne są na stronie szkoły: rydla.cks.szczecin.pl – zakładka Rekrutacja do klas pierwszych SSP nr 2 – lub w wersji papierowej przy wejściu głównym do szkoły.

Do pobrania:

2020_sp_oswiadczenie_rodzicow-1_1.doc
2020_sp_deklaracja_religia-etyka-1.doc

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy 1 SSP nr 2
Wpisany przez: Administrator 2020.06.19 Drukuj
Wyniki prób sprawności fizycznej
Wpisany przez: Administrator 2020.05.26 Drukuj
Nowe terminy składania dokumentów do klasy 1 SSP2
Wpisany przez: Administrator 2020.05.19 Drukuj

Prosimy o zapoznanie się z informacją o nowych terminach składania dokumentów do klas 1 SSP nr 2 zawartych w załączniku do Zarządzenia Nr 239/20 wraz z Zarządzeniem Nr 239/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2020 r.

Do pobrania:

2020_sp_ZarzadzeniePM_harmonogram_rekrutacji_239_20.pdf

Zasady przeprowadzania prób sprawności fizycznej obowiązujące podczas rekrutacji do klasy 1 SSP2
Wpisany przez: Administrator 2020.05.15 Drukuj

Zasady przeprowadzania prób sprawności fizycznej obowiązujące podczas rekrutacji do klasy 1 SSP nr 2 w Szczecinie w dniach 21-22.05.2020.

Do pobrania:

2020_sp_bezpieczenstwo_rekrutacja_klasa_1_testy.docx

Szanowni Rodzice kandydatów do klasy 1 SSP2
Wpisany przez: Administrator 2020.04.20 Drukuj

Z uwagi na stan pandemii terminy przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin Nr 24/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. zostały zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/20 z dnia 26 marca 2020 r. Oba dokumenty znajdują się na stronie naboru w aplikacji „Szkoła Podstawowa” w zakładce „Dokumenty”.

Na chwilę obecną czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół trwa do 26 kwietnia (Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 642), więc terminy przeprowadzenia rekrutacji określone w Załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/20 (zmieniającego harmonogram rekrutacji do kl. 1 szkół podstawowych) będą liczone od tej daty.

Z uwagi na to, że czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół może zostać jeszcze wydłużone, nie można wskazać konkretnej daty przeprowadzenia kolejnych etapów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakończenia rekrutacji.

Bardzo prosimy o śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie naboru, w zakładce „Aktualności”, gdzie na bieżąco publikowane są wszelkie istotne dla rodziców informacje dotyczące rekrutacji do kl. 1 szkół podstawowych.

Z poważaniem
Lidia Rogaś
Dyrektor Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta Szczecin

Szanowni Rodzice kandydatów do klasy 1 SSP2
Wpisany przez: Administrator 2020.03.30 Drukuj

Wszystkie terminy wykonania danych czynności przez szkoły (oprócz terminu składania wniosków) określone w Zarządzeniu nr 24/20 PMS z dnia 17 stycznia 2020 r. w załączniku nr 2 są nieaktualne. Udostępniamy państwu podpisane przez Prezydenta Miasta Szczecin zarządzenie zmieniające, w którym zostały wskazane nowe terminy postępowania rekrutacyjnego. Poniżej nowe Zarządzenie Nr 158/2020 z dnia 26 marca 2020 r.

Zarządzenie zostało również umieszczone na stronie naboru do szkół podstawowych w zakładce Dokumenty: „Zarządzenie zmieniające terminy rekrutacji”.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 158/2020 z dnia 26 marca 2020 r.

Szanowni Rodzice
Wpisany przez: Administrator 2020.03.23 Drukuj

Została uruchomiona w systemie Nabór nowa funkcjonalność, która pozwala w procesie rekrutacji na wysłanie przez rodziców zeskanowanych dokumentów do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru. Instrukcja dla rodziców dostępna jest w systemie elektronicznego naboru w zakładce Dokumenty zarówno w naborze do przedszkoli jak i szkół podstawowych. Pozostałe dwie możliwości, tj. osobiste zaniesienie dokumentów oraz przesłanie skanów/zdjęć na adres e-mailowy placówki również są możliwe. Rekomendowane jest jednak elektroniczne składanie wniosków wraz z załącznikami.

Z poważaniem
Leonarda Rożek
główny specjalista
Urząd Miasta Szczecin, Wydział Oświaty

Do pobrania:
2020_przedszkole_sp_instrukcja_dokumenty_(1).pdf

Drodzy Rodzice!
Wpisany przez: Administrator 2020.03.18 Drukuj

Zmiana procedur składania dokumentów w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych i klas 1 szkół podstawowych, w związku z koronowirusem w Polsce:

Wnioski przyjmowane będą w dniach 23–27 marca 2020 r. (dokładny harmonogram w punkcie 2).

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Zaleca się wysyłanie skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku i pozostałych również podpisanych dokumentów drogą mailową na adres placówki: przedszkole.cks@gmail.com. Oryginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do placówki w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

2. Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

Procedura składania wniosków w przedszkolu:

1) Przyjmowanie wniosków do przedszkola i klasy 1 SSP2 odbędzie się według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
23.03.2020 24.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 27.03.2020
11:00–13:00 11:00–13:00 14:00–16:00 11:00–13:00 11:00–13:00

2) Do przedszkola wchodzi jedna osoba po otwarciu drzwi i domofonu przez pracownika placówki.

3) Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji – każdy ma obowiązek dezynfekcji rąk.

4) Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikiem z zachowaniem 1,5-metrowego dystansu między obecnymi w budynku.

5) Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty.

6) Wniosek wraz z załącznikami Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

7) Obok pojemnika leżą opieczętowane przez placówkę wzory potwierdzeń złożenia wniosku, na którym rodzic własnoręcznie wpisuje imię i nazwisko swojego dziecka (zalecenie – prosimy zaopatrzyć się we własny długopis).

8) Pracownik przyjmujący wnioski nie dokonuje ich weryfikacji, jedynie wpisuje na listę przyjętych wniosków imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola/szkoły.

9) Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie drogą e-mailową na adres: przedszkole.cks@gmail.com.

Uwaga:

Proszę zaopatrzyć się we własny długopis.

Pod koniec tygodnia zostanie również uaktywniona aplikacja w systemie elektronicznego naboru, przez którą będzie można przesyłać skany/zdjęcia wniosków bezpośrednio do placówki pierwszego wyboru.

Drodzy Rodzice!
Wpisany przez: Administrator 2020.03.13 Drukuj

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Centrum Kształcenia Sportowego w dniach 16.03–25.03.2020 jest zamknięte.

Wnioski do klasy 1 SSP2 oraz do oddziałów przedszkolnych w CKS będą przyjmowane w sekretariacie przedszkola według poniższego harmonogramu:

Poniedziałek Wtorek Środa
23.03.2020 24.03.2020 25.03.2020
11:00–13:00 11:00–13:00 14:00–16:00

Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu placówki po 25.03.2020 r. dostępne będą na stronie szkoły: rydla.cks.szczecin.pl

Komplet dokumentów do klasy 1 SSP2 oraz do przedszkola można również wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej do 27.03.2020 r.

Uwaga! Rodzice kandydatów do klas pierwszych szkoły podstawowej!
Wpisany przez: ER 2020.03.12 Drukuj
Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, dni adaptacyjne oraz sprawdzian umiejętności sportowych na pływalni odbędą się w innym możliwym terminie. Prosimy o śledzenie informacji na stronie szkoły.
Dokumenty do pobrania
Wpisany przez: Administrator 2020.03.05 Drukuj

Do pobrania:

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do klasy 1 szkoły podstawowej
OŚWIADCZENIE rodziców dotyczące szkoły sportowej

Do tych dokumentów należy dołączyć również zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza POZ, jeszcze przed testami sprawnościowymi, tj.do 20.03.2020 r..

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 szkoły sportowej dostępny jest również od 09.03.2020 na stronie nabor.pcss.pl/szczecin/ oraz w wersji papierowej w sekretariacie przedszkola.

Zasady przyjęć kandydatów do klasy 1 sportowej
Wpisany przez: Administrator 2020.03.02 Drukuj

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej,
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
 • uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,
 • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,
 • w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Z poważaniem
Grzegorz Janowski
Wydział Oświaty
Urząd Miasta Szczecin