Regulamin
Regulamin korzystania z Centrum Odnowy Biologicznej
Wpisany przez:: Administrator 2013.09.26 Drukuj

Regulamin Korzystania z Centrum Odnowy Biologicznej w CKS ul. Rydla 49 w Szczecinie

 1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren Centrum Odnowy Biologicznej, zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego ich przestrzegania.
 2. Z oferty centrum mogą korzystać osoby, które ukończyły 15. rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich; w przypadku zawodników CKS - zgłoszone przez trenera i posiadające aktualną kartę informacyjną. W przypadku osoby niepełnoletniej korzystanie z oferty jest możliwe tylko za zgodą rodzica lub opiekuna/trenera.
 3. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować o tym instruktora przed treningiem/terapeutę przed zabiegiem.
 4. Ceny karnetów i wejść jednorazowych reguluje aktualny cennik. Cena zabiegów nie uwzględnia ubezpieczenia.
 5. Przedłużenie pobytu w saunie, po zakończeniu opłaconej jednostki czasowej, powoduje obowiązek uiszczenia opłaty za każdą rozpoczętą minutę wg obowiązujących stawek. Wychodzenie do kas bez odzieży wierzchniej i dokonywania ponownego zakupu pierwszej jednostki pobytu na odnowie biologicznej jest zakazane.
 6. Zawodnicy CKS zwolnieni są z opłat za odnowę biologiczną, jeśli jest ona częścią planu treningowego lub uwzględnia leczenie kontuzji, urazu.
 7. Zabrania się:
  1. stwarzania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób,
  2. prowadzenia głośnych rozmów w gabinecie,
  3. hałasowania,
  4. biegania po terenie obiektu,
  5. używania na terenie obiektu obuwia, które pozostawia brudzące ślady na podłogach,
  6. palenia tytoniu,
  7. wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych,
  8. spożywania posiłków (poza miejscami do tego celu wyznaczonymi),
  9. wnoszenia na teren obiektu przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę innym osobom,
  10. wprowadzania lub wnoszenia zwierząt,
  11. wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu,
  12. ze względów bezpieczeństwa oraz higieny - żucia gumy podczas korzystania z zabiegów odnowy biologicznej,
  13. prowadzenia akwizycji,
  14. fotografowania i filmowania bez uprzedniej zgody osoby upoważnionej,
  15. korzystania z zabiegów bez konsultacji ze specjalistą.
 8. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub zażycie innych podobnie działających środków, nie będą wpuszczane na teren Centrum Odnowy Biologicznej.
 9. Zabrania się korzystania z pomieszczeń centrum osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi oraz z plastrami itp. elementami na ciele.
 10. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia odnowy biologicznej ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie
 11. O wszelkich sytuacjach wymagających interwencji upoważnionych pracowników obiektu lub służb zewnętrznych należy natychmiast informować obsługę odnowy biologicznej.
 12. Reklamacje można zgłaszać tylko z ważnym karnetem lub biletem jednorazowym.
 13. Obowiązkowo należy korzystać z szatni, pozostawiając w niej odzież wierzchnią i obuwie.
 14. Przed przekroczeniem drzwi przebieralni należy zmienić obuwie na przystosowane do przebywania w strefie mokrej.
 15. Korzystanie z szafek w przebieralniach umożliwia chip wydawany w kasie.
 16. Przedmioty wartościowe należy pozostawiać w miejscu do tego przeznaczonym. Pracownicy Centrum Odnowy Biologicznej nie odpowiadają za przedmioty wartościowe pozostawione w przebieralniach.
 17. Przed wyjściem z przebieralni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta zgodnie z instrukcją. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych pracownicy centrum nie odpowiadają.
 18. Przy opuszczaniu szatni szafkę należy dokładnie opróżnić i pozostawić otwartą.
 19. Po wyjściu z przebieralni Klient winien zwrócić chip oraz rozliczyć swój pobyt w kasie.
 20. Przedmioty pozostawione w szafkach są przechowywane przez okres jednego miesiąca, po upływie którego są usuwane z terenu obiektu.
 21. Pracownicy Centrum Odnowy Biologicznej mają prawo egzekwowania przestrzegania ww. regulaminu.
Do pobrania: