Z życia szkoły
Stypendium szkolne
Wpisany przez::: Administrator 2017.09.05 Drukuj

Wnioski (do odebrania w sekretariacie szkoły lub na stronie bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp) o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 1 września do dnia 15 września 2017 roku w szkole, do której uczęszcza uczeń.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 514,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:
• bezrobocie,
• niepełnosprawność,
• ciężka lub długotrwała choroba,
• wielodzietność,
• alkoholizm lub narkomania,
• brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
• gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
• uczniom klas zerowych,
• uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szczecin.